Documents

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document base per al funcionament del nostre centre. Inclou els principis que ens diferencien d'altres escoles i que reflecteixen la nostra identitat, estant adaptat a la realitat dels nostres infants.

És l’arrel de la resta de documents: Projecte de Direcció, Programació General de Centre, Normes d’Organització i Funcionament de Centre, Projecte Lingüístic, etc.

Tornar a Visió pedagògica

Trets d'identitat i objectius generals de centre

El Projecte Educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/projecte-educatiu-de-centre-escola-folch-i-torrespdf

Projecte lingüístic de centre

El Projecte lingüístic de centre, constitueix el conjunt de decisions consensuades que pren l'equip docent per a organitzar l'ensenyament i l'ús de les llengües des d'una perspectiva plurilingüe, i per a la promoció de l'ús social i institucional del català  en el centre.

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/projecte-lingstic-de-centre-126343472

Carta de compromís

L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

 

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/carta-de-comproms-77954776

CONVIVÈNCIA

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

El Projecte de Convivència té com a objectius principals afavorir un clima escolar i de relació entre totes les persones de la comunitat educativa que afavoreixi el respecte mutu i el benestar i formar l'alumnat per tal que assumeixi un paper actiu en la pròpia gestió de la convivència.

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/projecte-de-convivncia-juny-2021

NOFC: NORMES DE CONVIVÈNCIA

Conèixer els drets i deures de l'alumnat és bàsic per tal de desenvolupar unes normes de convivència al centre que els garanteixin.

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/nofc-normes-de-convivncia