Aula d’idiomes

Potenciar l'ús de l'anglès en situacions comunicatives adequades a cada curs és el nostre objectiu bàsic.

S'exposa a l'alumne a la major quantitat de llengua oral possible.

Tornar a Visió pedagògica

Projecte educatiu:

A l’etapa d’educació Primària concretament a Cicle Inicial es prioritza la comprensió i l’expressió oral i es comença a introduir l’expressió escrita.

A partir de Cicle Mitjà es van ampliant progressivament els continguts relacionats amb les competències escrites (comprensió i expressió) fins arribar a treballar de forma equitativa al Cicle Superior les 4 habilitats bàsiques: comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita.

S'anima als alumnes a expressar-se en aquesta llengua, valorant el seu esforç i els progressos que va fent en la seva evolució.

Recursos: 

Recursos materials: Un aula d'idiomes amb recursos variats (taules d'autoaprenentatge, vídeos, …)

Recursos humans: Es reforça l'expressió oral amb una sessió setmanal de treball en petit grup, desdoblant el grup amb dos mestres.
Utilització de recursos expressius no només de parla (gestos, mímica, entonació, dibuixos, audiovisuals,..) dins d'un ambient agradable on es fan activitats lligades a les seves experiències i coneixements.

Els objectius fonamentals

Utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular i de comunicació en les classes d’anglès.

Potenciar l’expressió oral i la comprensió amb la intenció de desenvolupar la seva capacitat per elaborar missatges, opinions, vivències…

Ajudar a desinhibir‐se en l’ús de la llengua anglesa.

Potenciar la competència plurilingüe i intercultural.

Incrementar el nivell de comunicació en llengua anglesa a la nostra escola.

Els/Les Mestres

Els grups disposen de dos mestres per tal que a Cicle Inicial es puguin fer dues sessions setmanals a cada curs, una amb tot el grup classe i l’altra amb mig grup.

Als Cicle Mitja i Superior s’imparteixen tres hores setmanals a cada curs i una d’elles es treballa amb mig grup.

Anglès extraescolar

L’Anglès té una presència molt important a les extraexcolars de l’escola.

Les classes es porten a terme d’urant l’horari escolar al mateix centre i aprofitant els materials, espais  i les eines tecnològiques de l’escola.

Saber-ne més