UNA ESCOLA OBERTA A L’ENTORN: Programa d’innovació PEE 0-20

25/10/2021

Està demostrat que el major percentatge d’aprenentatge prové de la interacció amb altres persones (aprenentatge social) i en el lloc d’estudi (aprenentatge ‘fent’), és a dir, de l’aprenentatge informal.

Des d’aquest punt de vista resulta imprescindible oferir itineraris al nostre alumnat que es nodreixin de tots els processos educatius, per tal de complementar-los i enriquir les seves competències i expectatives d’acció a l’entorn.

El fet, a més, que aquests itineraris globals precisen de la interacció de nombrosos agents (entre els que destaquen les famílies i el propi alumnat), comporta un treball compartit i en xarxa que repercuteix en el propi clima convivencial de l’escola i de les relacions que s’hi estableixen.

La participació de l’escola al Pla Educatiu d’Entorn 0-20 des del curs 2018-19 ha permès la intensificació d’aquesta xarxa d’agents compartits que convergeixen en un punt: la millor educació de cada alumne i de cada alumna.