Educació Infantil i Primària

El valor més important de l’Escola Folch i Torres és el seu equip humà: alumnes, famílies, docents i professionals, compromesos per ajudar els nens i nenes a que vagin construint un conjunt de coneixements (aprenentatges escolars, actituds, experiències, valors…) que els facilitin la integració progressiva a la societat a la qual pertanyen.

Educació Infantil 3-6 anys

Recursos:

 • 2 aules de pàrvuls 3 anys.
 • 2 aules de pàrvuls 4 anys.
 • 2 aules de pàrvuls 5 anys.
 • 2 sales polivalents dissenyades per acollir, al migdia, el menjador i la sala de dormir dels més petits i facilitar, en altres horaris, la realització de sessions d'audiovisuals, de joc dirigit i trobades en petit grup.
 • Altres dependències: La biblioteca, la sala de psicomotricitat, , la sala d'informàtica i l’aula de música són espais dissenyats per a que tots els alumnes els puguin fer servir i en especial els d’Educació Infantil.
 • Aules amb PDI: A cada aula comptem també amb projectors digitals. Això permet desenvolupar una metodologia on l’alumne tingui un rol més participatiu, el docent deixi de ser un transmissor d’informació a un guia d’aprenentatge i el procés d’ensenyament-aprenentatge passi de ser individual a més col·laboratiu.
 • Ordinadors personals,iPADS i Robots: Des de Pàrvuls 3 anys posem a l'abast de l'alumne les tecnologies emergents com un recurs més que enriqueix el treball intel·lectual i la creativitat i ajuda en el procés d’ensenyament aprenentatge..

Els objectius fonamentals

 • Identificar-se com a persona sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats, els hàbits de salut i guanyar confiança en el control d’un mateix.
 • Ser i actuar de forma cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
 • Sentir que pertany a grups socials diversos, participant activament en ells i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
 • Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
 • Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès,interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
 • Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin.
 • Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
 • Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i a través del joc.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement de forma cada vegada més estructurada.

Primària 6-12 anys

Marc educatiu:

L'educació Primària és la primera etapa educativa de l'ensenyament obligatori. Comprèn sis anys acadèmics que s'organitzen en tres cicles de dos cursos cadascun: C. Inicial (6 a 8 anys), C. Mitjà (8 a 10 anys) i C. Superior (10 a 12 anys).

L'edifici consta de:

 • 2 aules per cada curs
 • Altres dependències que, per les seves característiques i les dels recursos materials que hi contenen, afavoreixen la realització de certes activitats curriculars. Són: la biblioteca, la sala de psicomotricitat, el laboratori, l'aula d'idiomes, les aules d'informàtica i la de música

Tots els nens i nenes tenen un tutor que els acompanya i potencia el procés d'aprenentatge dels alumnes. L'equip de mestres de cada cicle, tutors i especialistes, treballa coordinadament, compartint i donant coherència a la programació d'activitats de cada curs.

Pretenem principalment:

 • Potenciar una formació personalitzada que afavoreixi una educació integral dels alumnes en coneixements, habilitats i valors.
 • Desenvolupar una metodologia de treball que:

  Asseguri la participació activa de l'alumnat en tot el procés d'ensenyament i d'aprenentatge.

  Posi èmfasi en l'adquisició d'aprenentatges que permetin als alumnes continuar progressant en l'adquisició de tècniques de treball i estudi, la recerca i tria pertinent d'informació i la resolució de problemes,…

Recursos:

Organitzem els recursos materials i humans de manera que:

 • Permetin oferir als infants un currículum de major qualitat.
 • Contribueixin a crear les condicions més favorables per al progrés de cada nen i nena, respectant els seus interessos, capacitats i/o ritmes d'aprenentatge.

L’aula d’idiomes, el laboratori ,dues aules d’informàtica , l’aula de música i la biblioteca ofereixen als alumnes i professors eines per fer un aprenentatge més enriquidor.

Aules amb PDI i ordinadors:Totes les aules de l‘escola disposen de canons , PDI i un racó amb 4 ordinadors.Els nostres alumnes treballen amb aplicacions informàtiques diverses que permeten exercitar continguts didàctics variats (orientació espacial, càlcul, problemes, ortografia, anatomia humana,…)
Usen eines d'edició de text i imatge com Word, Paint Shop Pro, Power Point,… sempre amb una finalitat pràctica.

Tecnologies emergents: És evident que la societat actual canvia constantment i per això creiem important dotar els nostres alumnes d'eines que els permetin augmentar contínuament el que ja saben.L'ús dels iPADS,Robots és un fet real i quotidià en el nostre. centre.

Els objectius fonamentals

La seva finalitat és promoure la socialització dels nens i nenes, afavorir la seva incorporació a la cultura i contribuir a la progressiva autonomia d'acció en el seu medi.
L'educació s'organitza en àrees impartides per mestres.

La metodologia didàctica té un caràcter personal i s'adapta als diferents ritmes d'aprenentatge de cada nen/a.

L'avaluació és contínua i global.

La promoció d'alumnes d'un cicle a un altre es basarà en pràctiques de reforç educatiu i adaptacions curriculars.

Estructura

Les àrees de l'Educació primària que s'imparteixen en t aquesta etapa són :

 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació artística
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques

En un dels cursos del tercer cicle de l'etapa, a les àrees incloses en l'apartat anterior s'afegirà l'àrea d'Educació per la ciutadania i els drets humans, en la qual es prestarà especial atenció a la igualtat entre homes i dones.