Atenció
a la diversitat

Atès que a totes les classes hi ha alumnes amb interessos i formes d'aprendre diferents i ritmes d'aprenentatges variats, organitzem els recursos humans de manera que tots els grups disposin del reforç necessari per ajudar els nens i nenes a progressar, atenent a les seves característiques personals.

Tornar a Visió pedagògica

Recursos  humans i  curriculars 

Dos mestres actuen alhora a l'aula, seguint l'evolució i ajudant l'alumnat, quan es treballen continguts prioritaris del seu currículum:

Comprensió i expressió escrita.

Raonament matemàtic.

Resolució de problemes.

Treball diversificat: racons, tallers…

La planificació i el seguiment de les activitats la fan conjuntament els mestres del nivell i el de suport.

Projecte educatiu 

En el nostre Projecte Educatiu, un dels objectius primordials que ens proposem és atendre la diversitat dins l’àmbit ordinari.

Creiem que el desenvolupament i l’aprenentatge estan estretament lligats a les situacions socials i a les experiències en les que l’infant participa conjuntament amb altres persones.

L’aprenentatge en interacció amb els altres (mestres, companys..) és el motor que ofereix més oportunitats per aprendre i créixer.

Criteris generals

Apostem per un model de suport en el que la tutora i l'educadora de la USEE (unitat de Suport a l'Educació Especial), les mestres d’educació especial i tots els professionals implicats en el procés d'acompanyar i educar l'alumnat amb necessitats educatives especials, entren a les aules per treballar conjuntament amb els tutors i tutores.

 • Fomentem l’autonomia i la capacitat d’iniciativa dels implicats.
 • Cerquem la plena integració dels alumnes dins la dinàmica del grup per ser autònoms i per participar més i millor.

Fem un seguiment sistemàtic de l'alumnat amb més dificultats:

 • Compartir les maneres de fer, les dificultats i els progressos, abordar els problemes quan sorgeixen fent propostes de millora, ens ajuda a construir una cultura compartida de centre.
 • Disposem d’instruments comuns per reflexionar sobre les mesures que anem adoptant i procurem organitzar el temps de manera que facilitin la coordinació i els espais per a la discussió del claustre i els diferents equips de mestres.

Promoure el treball cooperatiu entre mestres.

Tutor/a i mestra de suport formen un equip, es complementen i ajuden, aprenen mútuament. El tutor o tutora lidera el grup, les seves actuacions marquen les relacions i les actituds del grup, i per això, ha d’estar implicat amb tots i ha de decidir el més convenient per cadascú.

La capacitat per detectar i analitzar problemes, per assessorar i fer aportacions del mestre de suport ajuden molt al tutor. La cooperació entre ells sovint és la clau perquè certs alumnes se sentin bé a l’aula, puguin participar i progressin.

La comissió d’atenció a la diversitat i els equips educatius

Tot i que el nostre és un model institucional, en el que estan implicats els diferents àmbits de treball de l’escola, la Comissió per l’atenció a la diversitat és el grup de professionals que lideren el projecte.

La Comissió completa es reuneix amb una periodicitat quinzenal, més sovint en certs moments de l’any (quan es prenen decisions al principi o es fan valoracions al final de curs). Quan no hi ha reunions de la comissió sencera, es reuneixen aquells membres que estan treballant un tema comú o preparant un material o document concret

Recursos humans i les hores de suport

La distribució de les hores de suport es proposa des de la Comissió per l’atenció a la diversitat a partir de la valoració que es fa a final de curs i que es recull en un petit document que es passa a la Cap d’Estudis perquè ho tingui en compte a l’hora de confegir els horaris.

La distribució, doncs, no es fa de manera igualitària a tots els cursos, ja que es realitza segons la previsió reflexionada sobre les necessitats de cada classe i de l'alumnat que hi ha. Eines per a l'adeuqat acompanyament d'aquest alumnat són:

La tutoria individual

La coordinació del professorat

Recursos materials i funcionals

El pla individualitzat

L’objectiu bàsic del nostre model d’atenció a la diversitat és possibilitar que tot el nostre alumnat participi de la vida de l’aula i avanci progressivament en els aprenentatges dins el seu grup de referència.

Perquè això sigui possible alguns/es  alumnes amb més dificultats requereixen una mirada més personalitzada. És per això que els mestres i professionals que intervenim en la seva atenció intentem atorgar-los aquesta mirada i suport extens, fent un seguiment de la seva evolució, coordinant-nos i fent canvis quan són necessaris

Equip pedagògic

Mestres 

 • Una tècnica educació infantil (TEI)
 • Tutors d’educació primària 12
 • Música 1
 • Educació Especial/Usee 3
 • Educació Física 2
 • Anglès 3
 • Suport 2
 • Programes (biblioteca, ciències, tac) 2
 • Professionals de suport

Professionals de suport

 • Auxiliar d’educació especial

Professionals Serveis Educatius

 • EAP: Carme Rosell i Bultó
 • CREDA: Montse Calomarde

Procés
Mesures atenció a la diversitat

 • Suport dins l’aula. Dues mestres.
 • Les TAC dins l’aula
 • Tutoria individual
 • Desdoblaments
 • Pla individualitzat
 • Dades Identificatives
 • Justificació
 • Competències i capacitats
 • Criteris d’avaluació
 • Seguiment
 • Familia / Escola
 • Comunicació
 • Compartir
 • Informació