Documents

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document base per al funcionament del nostre centre. Inclou els principis que ens diferencien d'altres escoles i que reflecteixen la nostra identitat, estant adaptat a la realitat dels nostres infants.

És l’arrel de la resta de documents: Projecte de Direcció, Programació General de Centre, Normes d’Organització i Funcionament de Centre, Projecte Lingüístic, etc.

Tornar a Visió pedagògica

Trets d'identitat i objectius generals de centre

El Projecte Educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/trets-identitat-i-objectius-generals-de-lescola-folch-i-torres

Projecte lingüístic de centre

El Projecte lingüístic de centre, constitueix el conjunt de decisions consensuades que pren l'equip docent per a organitzar l'ensenyament i l'ús de les llengües des d'una perspectiva plurilingüe, i per a la promoció de l'ús social i institucional del català  en el centre.

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/projecte-lingstic-de-centre-126343472

Carta de compromís

L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

 

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/carta-de-comproms-77954776

NOFC: Normes de Convivència

L'escola determina l'estructura organitzativa pròpia d'acord amb els objectius i criteris del Projecte Educatiu de Centre.

Per fer-ho, elabora les NOFC (Normes d'Organització i Funcionament del Centre), que inclouen diversos aspectes, essent un dels principals la convivència.

Les Normes de Convivència de les NOFC de la nostra escola descriuen les mesures de promoció de la convivència i els mecanismes i fórmules per a la resolució pacífica dels conflictes.

https://www.slideshare.net/escolafolchitorres/nofc-normes-de-convivncia