Consulta qualsevol dubte o amplia l’informació sobre la preinscripció a la web de  la Generalitat de Catalunya.

Consulta el nostre calendari escolar. Festes de lliure disposició. Festes locals. Etc...

Agenda

Fases de la preinscripció i dates:

Difusió de l'oferta inicial:   18 al 20 de març.

Presentació de sol.licituds:  del 29 de març al 9 d'abril.

La tramesa de sol.licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 9 d'abril.

Presentació de documentació: fins el 10 d'abril

Llistes amb el barem provisional:26 d'abril

Reclamacions: del 29 d'abril al 3 de maig

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig

Sorteig: 9 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives: 14 de maig

Publicació de l’oferta final:11 de juny

Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 12 de juny

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO): del 20 al 26 de juny

Jornades de portes obertes

23/02/2019  11:00h

05/03/2019 17:00h

 

 

 Consulta els documents  que has de portar per a formalitzar la preinscripció

Consulta la proximitat del teu domicili a l’escola que determina la puntuació máxima a l’hora de sol·licitar plaça.

Barems i criteris

Procés de preinscripció:

La sol·licitud s'ha de presentar al centre sol·licitat en primer lloc. Es pot presentar també a l’oficina municipal d’escolarització del municipi on estigui ubicat el primer centre demanat a la sol·licitud.

 Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud d'admissió per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció convocat pel Departament d'Educació, o la falsedat o el frau en les dades aportades, comporta la pèrdua dels drets de prioritat que puguin correspondre al sol·licitant

 Cal indicar una adreça electrònica (e-mail) per rebre la informació del procés; sense això no es poden introduir les dades a l’aplicatiu.

Criteris d'admissió de l'alumnat                 

Són criteris generals de prioritat en l'admissió de l'alumnat per cursar ensenyaments sufragats amb fons públics, quan en un centre el nombre de sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles, els següents:

 Criteris generals:

 A.-Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin

Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció.  40 punts

 B.- Proximitat del domicili de l'alumne o alumna al centre o, si s'escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat

 ·         Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre. 30 punts

 ·         Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre.- 20 punts

 C.- Renda anual  de la unitat familiar

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora .- 10 punts

 D.- Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans

Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %. 10 punts

 Ordenades les sol·licituds, d'acord amb aquests criteris generals, en cas d'igualtat de puntuació de les sol·licituds, s'ha d'aplicar el criteri complementari de tenir la condició legal de família nombrosa o monoparental.

 Criteri complementari:

E.- Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental.  15 punts

 

Número de desempat i sorteig públic:

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i el criteri complementari.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic que realitza el Departament d'Educació.

Segons aquest número que ha sortit en el sorteig s'ordenaran les sol·licituds que es trobin en situació d'empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció.

Matrícula

En aquest apartat et podràs informar del procés de la matriculació. S'han de complir els terminis establerts en el calendari.

 

Documents matriculació

Aportacions econòmiques de les famílies

Curs 2018- 2019

Activitats complementàries i material

Educació Infantil: 155 € /any

Cicle Inicial: 165 € /any

Cicle mitjà: 170 € /any

Cicle superior: 175 € /any

Llibres de text:

Educació Infantil: No hi ha llibres , treballem amb material fet per nosaltres i va inclós en el preu de material

Cicle Inicial: A cicle inicial hi ha un llibre socialitzat. El cost de la resta de llibres és de : 50 €

Cicle mitjà i superior: Els llibres estan tots socialitzats i es paga una quota de 10 €/any. El cost dels quaderns complementaris i agenda és de : 23 €

Servei de piscina:

Educació infantil:176€ /any

Primer: 60 € /any

Segon: 145 € /any

Servei de menjador: Tenim cuina pròpia i treballem amb aliments ecològics i amb proveïdors de proximitat. Fundesplai porta el monitoratge i Ausolan és l'empresa que s'encarrega de la cuina Cost : 6,20 €/dia

Servei d’acollida matinal: El servei comença a les 7:30 hores del matí fins les 9:00 hores. El monitoratge depèn de Fundesplai  Cost: 24 €/mes

Servei d’acollida a la tarda: El servei es contracta directament amb l’ Esplai Espurnes i el preu varia en funció dels serveis que es contracten i durada. Cost: +/- 23 €/mes

Activitats extraescolars: El cost de les activitats extraescolars està al voltant de 23 €/mes excepte la de música que son sessions particulars de diferents durades que varien entre 25,48 i 60 €/mes.

Activitat de Coral: 10€ /any